Tshaka, Rothney Stok, Stellenbosch University, South Africa