Robbins, Vernon K., Emory University, Stellenbosch University, United States