Lemmelijn, Bénédicte, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven & Faculty of Theology, University of the Free State, South Africa