Mitchell, Gordon, University of Hamburg Germany, Germany