Redding, Jonathan, Nebraska Wesleyan University, United States